Kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalik dokument ja sellega saab tutvuda lasteaia veebilehel ja paberkandjal rühma infostendil.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 07.00 kuni 18.00.

2.2. Lasteaia töötajatel on rahvus-  ja riigipühadele (Uusaasta, Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha ja esimene jõululaupäev) vahetult eelneval päeval 3 tundi lühendatud tööpäev. See tähendab, et rühmad lõpetavad oma tööpäeva kell 15.00.

2.3. Lasteaed on suletud igal aastal juulikuus, sest südasuvi on sobivaim aega väikelastele puhkuseks ning kuni 7-aastase lapse vanemal on Töölepinguseaduse järgi õigus saada puhkus talle vajalikul ajal.

2.4. Lähtuvalt töökorralduse muudatustest  töötavad suveperioodil lasteaias liitrühmad.

2.5. Lapsevanem toob lapse lasteaeda ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

2.6. Lapsevanem toob lapse rühma päevakava arvestades: kui laps sööb hommikust, siis 8.45, kui ei söö, siis 9.00

2.7. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.8. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

2.9. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.

2.10 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat kokkulepitud kontakttelefonil.

2.11. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja  lapsevanemat 15 minutit peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.12. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja –  kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Kui lapsel on paha tuju ja laps ei saa ise endaga hakkama, on tal võimalus minna koos õpetajaga rahutuppa rahunema.

3.4. Lasteaeda ei lubata last, kui tema terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.6. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt. suhkruhaigus) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.8. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt).

3.9. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.10. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.11. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.

3.12. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.13. Lapse lasteaias haigestumise või  vigastuse korral võtab lasteaia töötaja ühendust lapsevanemaga ja vajadusel kutsub kiirabi. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.14. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.15. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.16. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteasutuses eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.17.  Ennetamaks nakkushaigusi,  jälgib  lapsevanem, et tema laps peseb hommikul enne lasteaiarühma minekut pesuruumis oma käed puhtaks.

3.18. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.

4.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.9. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.10. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval, samuti ei sõida laste mängu- ja liikumisala mootorsõidukid.

4.11. Lasteaia parklas liigub laps vaid täiskasvanu kõrval, kes arvestab sõidukite manööverdamisega seotud ohte.

4.12 Lasteaia parklas parkimisega arvestatakse kaasliiklejatega (kaubaauto, koolibuss), samuti ei jäeta tööle automootorit lapse lasteaeda viimise või toomise ajaks.

4.13. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.14. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.15. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

5. Lasteaiatasu maksmine

5.1. Lasteaiatasu arved saadetakse Saaremaa vallavalitsuse raamatupidamisest lapsevanema poolt esitataud  e-maili aadressile.

5.2. Ülekandega arveldamisel peetakse kinni arve tasumise tähtajast, samuti jälgitakse hoolikalt selgitusse muutuste sisseviimist

5.3. Lasteaia direktorit teavitatakse, kui tekib makseraskusi, leppimaks kokku uutest maksekuupäevadest. Kui lasteaiatasu on maksmata enam kui 3 kuud, on direktoril õigus laps lasteaia nimekirjast kustutada.

6. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine

6.1. Kodukorra kinnitab lasteaia hoolekogu.

6.2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.