TUGITEENUSED

Aste Lasteaia tugimeeskond

AEVKO (arenguliste erivajadustega laste õppe koordinaator) Leana Vahter

logopeed Liina Heinmets

sotsiaalpedagoog Deisi Klaas

direktor Maarika Ellermaa

õpetaja Kaire Raudsepp

Aste Lasteaias Mõmmik  osutavad haridustugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna logopeed Liina Heinmets, eripedagoog Rutt Metsamaa ja sotsiaalpedagoog Deisi Klaas.

Logopeed

Logopeedi töö eesmärgiks on lapse kommunikatsioonivõime st suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või paranda­mine. Logopeedi ülesandeks lapse kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega lapse väljaselgitamine, tema suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning talle sobiva suhtluskeskkonna soovi­tamine; õpetajate ja vanemate toetamine lapse kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ja kompen­seerimisel ning individuaal- ja rühmatundide läbiviimine.

Liina Heinmets

Teenindab lasteaeda esmaspäeval ja kolmapäeval.

Vastuvõtt kokkuleppel

liina.heinmets@sthk.edu.ee

ERIPEDAGOOG

Rutt Metsamaa 

Teenindab lasteaeda esmaspäeval

+37257813170

rutt.metsamaa@sthk.edu.ee

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva (arengulise või haridusliku erivajadusega) õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega. Ta teeb koostööd vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid. Eripedagoog töötab koolieelses lasteasutuses, koolis jt haridusasutustes.

Eripedagoog tegeleb lapse tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamisega ja on toeks õpioskuste, suulise ja kirjaliku kõne arendamisel. Eripedagoog nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid. Samuti tugikeskuse töötajaid, haridusasutuste juhtkondi ja teiste erialade spetsialiste.

 

SOTSIAALPEDAGOOG

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Deisi Klaas

Teenindab lasteaeda kahel korral kuus teisipäeviti

+372 5196 8962
deisi.klaas@sthk.edu.ee